Nová registrace

Uživatel těchto stránek prohlašuje, že osobní údaje vkládá na stránky www.vyberodhadce.cz dobrovolně. Uživatel je srozuměn, že nemusí kontaktovat odhadce výhradně prostřednictvím těchto stránek, ale může jej kontaktovat i přímo na základě seznamu odhadců banky umístěného zde: https://www.rb.cz/attachments/PI/hypoteky/seznam-odhadcu.xls. Uživatel souhlasí s tím, aby osobní údaje uživatele byly odeslány emailem těm odhadcům, které uživatel určí. Uživatel dále souhlasí s tím, aby osobní údaje uživatele byly zpřístupněny správci stránek www.vyberodhadce.cz k činnostem vztahujícím se k administraci těchto stránek a společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO 49240901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051, (dále jen „Raiffeisenbank“), která je oprávněna takové osobní údaje využít ke statistickému zpracování dat o odhadech a supervizi jednotlivých případů. Tento souhlas uživatel uděluje do odvolání. Uživatel bere na vědomí, že s těmito osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.